La Ama Guadalupekoa

Voto a la Ama Guadalupekoa

Voto

Devoción

 

Primary Tagline
get in touch

El Voto

 

Memorable sitio de Fuenterrabía en el año 1638


Apenas amaneció el primer día del mes de Julio del año 1638, cuando se veían llenos de jente armada los tejados de Pauso y las montañas de Hendaya. Sabían los naturales de Fuenterrabía los preparativos de los franceses que al mando del Príncipe de Condé venían á sitiarles; pero también se hallaba alerta Mari Juan de Mugarreta, la cual con la debida precaución, queriendo librar de las garras de los franceses la santa imajen, cuando sintió el ruido del tambor y de los cañonazos, el bramido de los caballos y el griterío de los guerreros, subió al altar y con el mayor respeto se apoderó de la imajen, sin preocuparse de los muebles y demás utensilios de la habitación de su casa, haciendo caso omiso de las cosas del mundo, bajó á la ciudad conduciendo en brazos á la prenda que más adoraba ella. Como tenia advertido lo que trataba de hacer, al entrar en los soportales del pueblo esta buena señora, salieron á recibirla el Cabildo, el Ayuntamiento y varios nobles y caballeros, así como otros muchos vecinos, hombres y mujeres. Cuando vieron la santa imajen, llenos de gozo y de laegría condujéronla á la Iglesia. Una vez allí, se arrodillaron todos y ofrecieron á la Madre de Jesús celebrar una solemne fiesta, ayunando su víspera, si conseguían vencer á los que venían á sitiarles.

Oídos fueron los ruegos y las súplicas de lo de Fuenterrabía. Se resistieron con gran arrojo durante sesenta y nueve días, contra treinta y seis mil infantes, cuatro mil de á caballo, innumerables cañones de artillería y barcos de guerra; siendo solo setecientos los soldados que se hallaban dentro de la m ciudad, aunque también contaban con alguna ayuda de otros hombres y de mujeres valientes. Aun cuando rompieron las murallas y un día trataron de aslatarlas hasta por ocho veces, no les consintieron internarse los nobles hijos de Fuenterrabía. Al pié de las murallas se veían infinidad de cadáveres, entre los cuales se hallaban los de muchos caballeros y de jefes franceses muy renombrados. Por último, la víspera del día en que la Iglesia conmemora el nacimiento de la Santísima Virgen, apareció en el monte de Jaizkibel el ejército español, capitaneando la infanterla, Alfonso Enriquez, Almirante de Castilla, y la caballería, el Marqués de Belez y el Virey de Navarra.

Rompieron el fuego nuestros soldados contra los franceses y al anochecer terminó aquella batalla, dejando el enemigo, además de sus bajas, quinientos prisioneros que se le hicieron enhe jefes y soldados, cincuenta banderas, la mayor parte de sus cañones, muchos intereses y algunos barcos. En eL río Bidasoa perecieron ahogados más de dos mil, pues era tal el desbarajuste, que en tan fatal trance, despavoridos, se echaron al río, y los que huyeron, no llevaron ánimo de volver más á sitiar la noble y leal ciudad de Fuenterrabía,

Bien conocieron los que se defendieron en el interior de la ciudad y los españoles que de fuera les ayudaron, que aquel triunfo mIlagroso era deBido á la Santísima Madre de Guadalupe; por lo tanto, aun cuando era de noche, todo acudieron á la Iglesia y cantaron el celestial Te Deum laudamus, compuesto por San Ambrosio y San Agustín.

Monsieur de la Fors, tuvo por cuartel la ermita de Guadalupe, pisoteando villanamente las imájenes de los santos que allí se encontraban, á semejanza de los incrédulos y desleales herejes calvinistas; mandó también que predicara un cura de su secta, confesando hallarse muy conforme de dejar la vida por haber escuchado aquel sermón; más á los pocos días, sin que lograra el apoderarse, como esperaba, de Fuenterrabía, tuvo que huir despavorido; no por el consuelo de haber oído predicar, ni por pesadumbre de no haberse apoderado de Fuenterrabía, si no por temor á dejar la vida, aunque días antes declarara lo contrario.

Junto con otro varios soldados, cojieron los de Fuenterrabía á aqueñ cura hereje que predicó, mas como no le onocieran quién era, y sospechando el maligno que si llegaban a conocerle, lo fusilarían, quitándole las ganas de volver á predicar en Guadalupe, expuso su vida a salvarse ó perecer y pasó a nado á Hendaya.

... Fuenterrabía cumplió su palabra: al siguiente día se celebró la gran fiesta, demostrando á la Reina del Cielo, sel Ella la elegida para Patrona del Pueblo.

Desde entonces, todos los años se celebran fiestas en conmemoración de aquel hecho, el día de la festividad de nacimiento de María Santísima, subiendo el Cabildo y Ayuntamiento á Guadalupe á oir la misa mayor y el sermón, y al siguiente día en la Iglesia Parroquial suele haber función fúnebre en sufragio de las almas de los que fallecieron durante aquel sitio.

Alfonso María Zabala Echeverría
Descripción ó Historia de la Madre de Guadalupe de Fuenterrabía
12/11/1899

 

Ondarrabi-ko esitze oroimengarria 1638-garren urtean


Ozta ozta zabaldu zan Uzta-illaren lenengo eguna 1638-garren urtean, nun, asi ziran gende armatuz betetzen, Pausoko Tellatu gaiña eta Endayako mendiak.

Bazekiten Ondarrabitarrak Pranzesen prestamenak, eta erria esitzera zetozela, PRINCIPE DE CONDE-REN mendean; kontuan zegoen Maria Juan Mugarrieta-koa ere, eta leenez neurriak arturik, Pranzesen atzaparretatik imagiña santa Iibratzeco; aditu zituanean, bada, atabal eta sutumpen otsak, zaldien irrintziak eta gudarien ojuak, aldarera igo, eta errespetorik aundienarekin imagiña artu, bere eche barruko bizitza eta trasteai kasorik egin gabe, munduko gauzetan pensatu gabe, jechi zan errira, berak maitatzen zuan gauzarik baliotsuenea besoetan zuala.

Oñetarako gaztigatu zuan zer zijoan egitera, eta andra on au portalera zaneko, an zeuden Kabildoa, Bilguma, zaldun eta guiza nobleak, erribarruko beste gende askorekin. Imagiña santa ikusi zutenean pozez eta atseguiñez beterik eraman zuten Elizara, emen belaunikatu ziran guztiak, eta eskeñi Jesusen Amari, baldin laguntzen bazien erria esitzera zetoztenen garaitzan, eguingo ziotela otsaundiko pesta, bezperan barurtuaz.

Adituak izan ziran Ondarrabitarren erreguak eta eskaerak. Irurogei ta bederatzi egunez peleatu ziran portizki, ogei ta amasei milla oñezko, lau milla zaldizco, asko sutumpa beldurgarri eta ontzidi aundiaren kontra, erri barruan zazpireun soldadu besterik ez bazegoan ere, baño lagundu zien bertako guizon errutsuak eta emakume pizkorrak. Murruak desegin, porrokatu, eta egun batez zortzi aldiz asaldatu bazuten ere, ez zieten barrena sartzen laga Ondarrabitar leyalak. Murruen oñetan illotzik geratu ziran Pranziako zaldun eta agintari aomen aundienekoak. Azkenik; Eliza Ama Santac, Maria Santisimaren jayotza zelebratzen duan egunaren bezperan agertu zan Jaizkibelgo mendian Españatar martiztia, oñezkoak Alfonso Enrrikez Gaztelako Almirantearen mendean, eta zaldizkoak Belezko, Markes eta Naparroako Errege-ordekoak agintzen zituala.

Eraso zien gure gudariak Pranzesai, eta illunabarrean bukatu zan jazarra ura, lagatuaz etsayak, ez bacarrik euren illak, baita ere arrapatu ziezten, bosteun agintari eta soldadu, berrogeita amar bàndera, sutunpa geyenak, interesa eta bazka asko. Bidasoako ibayan ito ziran bi milla eta geyago, bada ainbesterañokoa zan oen larria, nun, eriosuarrean, potzu onetara bota zituzten euren buruak, eta iges egin zutenak, ez zuten gogorik eraman geyago Ondarrabi leyal, noble eta errutsua esitzeko.

Ondo ezagutu zuten kanpotik eta barrendik peleatu ziran Españatarrak, Maria Santisima Guadalupe-koari zor ziotela garaipen miragarri ura; juan ziran bada guziak Elizara, eta naiz gaubaz izan, kantatu zuten San Anbrosiok eta San Agustiñek konpondutako Te Deum Laudamus... zerutitakoa.

«Monsieur de la Jorsa-k eduki zuan kuarteltzat Guadalupeko Elizachoa, emen arkitzen ziran santuen imagiñak erabilli zituan lotsabagekiro, ostikopean zanpatuaz, erege Kalbinista fede gabeko desleyalaren gisan: baita ere, agindu zuan, bere setako apaiz batek predikua egin zezala, esanaz, kontentu illko zala prediku ura aditu zualako, baña andik egun guchiren buruan, uste zuan Ondarrabiko erria artu gabe, iges egin bear izan zuan estura larrian: ez predikua entzundako pozkidaz, eta ez Ondarrabia utzitako atsekabez, baizik ill nai etzualako lenago baiez esan bazuan ere».

Predikua egin zuan apaiz eregea arrapatu zuten Ondarrabitarrak beste soldado batzuekin batera, baña ez zuten ezagutu nor zan, eta nola trate gaisto ark bazekian ezagutzen bazuten kiskaleraziko zutela, eta Guadalupen geyago predikatzeko gogoak kenduko ziozkatela, "bere burua ill edo bici urari erasorik igaro zan Endayara....»

Ondarrabiak kunplitu zuan bere eskeñia, urrengo egunean egin zan pesta aundi bat, eta adierazi zion zereuko Erregiñari, Bera berezitzen zuala erriko Bitartecotzat.

Ordutanik: urteoro egiten dira pestak eginkizun onen oroimengarri, igoaz, Maria Santisimaren jayotzaren egunean, Kabildoa eta Bilguma Guadalupera, meza nagusi eta predikua entzutera, eta bira monean egiten da beeko Elizan, punzionegarrezkoa (1), esitze artan ill ziran animen sufragio edo laguntzarako.

(1) Funebre.

Alfonso María Zabala Echeverría
Ondarribi-ko Ama Guadalupe-koaren Ziazaldea edo Kondaira
1885

 

Ntra. Señora de Guadalupe - El Alarde


La Ciudad de Fuenterrabia es entre las poblaciones de esta provincia una de las que más extrañas y notables fiestas celebra. Débese esto á que conmemora gloriosos fastos, recordando los esclarecidos hechos de sus hijos en las diferentes invasiones, pero muy principalmente en la sangrienta derrota causada á las tropas de Condé, cuando en 1638, despues de rechazadas por un puñado de navarros al mando de Rada en Róncesvalles, pretendieron en hora aciaga hacerse dueños de la muy valerosa y siempre fiel ciudad española!

A estas fiestas, que se realizan todos los años por esta época, se refieren los dibujos que aparecen en las paginas 293 y 296-97, siendo el primero una vista general de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, situada en la sierra de Jaizquibel, á donde sube el alarde ó columna que sale de la ciudad, costumbre de esas tradicionales que como las de ir á Aranzazu ó trepar á San Marcial contribuyen á hacer ingénita la robustez de la raza basca y lejendaria la lijereza de piernas del euskalduna.

El 8 de Setiembre llevaba el alarde la siguiente formacion: rompían la marcha los acheros, simulando los zapadores franceses muertos en los fosos al intentar minar las murallas de la Ciudad; la música local, tambor mayor, tamborileros y estandartes; las autoridades, jefes, banderas y seis compañías con sus correspondientes oficiales y cantineras, cerrando la retaguardia la seccion de veteranos, puesto de honor que se reserva á algunos ancianos, pues en la Euskal-Erria la ancianidad es uno de los títulos más dignos de veneracion. Los movimientos, descargas cerradas y demás maniobras militares se hicieron con mucha exactitud y precision.

Cuéntase que hace algunos años las descargas continuaban hasta quemar por completo una bandera francesa que colocada al efecto simulaba la derrota del invasor, así como otros espectáculos ocasionados á enemistar pueblos que no deben odiarse, pues al fin y al cabo tan bascos son los habitantes de una orilla del Bidasoa como los de la otra.

En la disposicion que anteriomente dejamos indicada, pero no sin ántes dispersarse, suben todos al santuario de Nuestra Señora, desde donde se vé uno de los más bellos panoramas de la tierra. Así hemos oido aseguraban españoles que han viajado mucho y militares extrangeros que habían guerreado en la libre Suiza y en la poética Italia.

Desde la torre de Guadalupe se ofrece al viajero el golpe de vista más encantador: el curso inferior del Bidasoa que separa Francia y Espáña; las tierras bajas y onduladas de los departamentos de Las Landas y Bajos Pirineos, salpicadas de pueblecitos, chalets y casas de labor, contrastando con lo fragoso y abrupto de las montañas pátrias; el mar con sus celajes, playas lejanas y costas bravas; una Ciudad antiquísima de cuyos derruidos murallones brotan recuerdos de glorias españolas, y otros pueblos comerciantes y mercantiles como Behobia, Hendaya é Irun; entre los repliegues del terreno cubierto de bosques ó cultivos, Biriatu, de glorioso recuerdo para nuestras armas, ó pueblecitos de navegantes y pescadores; la isla de los Faisanes que se adivina por su vegetacion; embarcaciones que surcan las aguas y trenes que cruzan en opuestas direcciones, dando al cuadro animacion y vida; carreteras, caminos vecinales que se enlazan; el puente internacional, el de Behovia y otros, las estaciones en la vía férrea, acá las faldas de la sierra y miles de caseríos, y luego allá á lo léjos, en el fondo, las cubiertas cumbres del monte Larrun, las peñas de Aya, Arcale y las fragosidades del Pirineo.

Fuenterrabía Ntra. Señora de Guadalupe - El Alarde
Euskal-Erria Revista Bascongada
Tomo nro 7
Julio-Diciembre 1882