La Ama Guadalupekoa

Novena a la Ama Guadalupekoa

Salve

Novena

Devoción

Primary Tagline
get in touch

Salve

 

Texto

 


1
Jaungoikoak salba zaitzala
Ama Erregiña Maria
Miserikordiazko Ama
Guztiz da miragarria
Konfiantza osoarekin
Zugana nator jarria.


2
Jaungoikoak salba zaitzala
Berriz ere dizut esaten
Zure graziaren premian
Gu beti gera gertatzen
Zu bezelako beste Amarik
Munduan ez det arkitzen.


3
Suspiroz eta sentimentuz
Beti negarrez gaude gu
Negarrezko balle triste onek
Zenbat dolore dizkigu
Zure begi piadosa oyek
Gugana itzuli itzazu.


4
Balle triste onetatik
Irtetzen geradenean
Erakutsi eiguzu Jesus
Gure begien aurrean
Zure sabeleko frutu
Guztien zorionean.


5
O klementisima deitzen dizugu
Ama guztizko garbia
O piadosa zeiñ aundia dan
Zure miserikordia
Penen artetik zugana nator
Dultze Birjiña Maria.


6
Anima galdu ez dezagun
Eskatzen dizugu gogotik
Apartatutzen lagundutzeko
Pekatuaren bidetik
Jaungoikoaren Ama Santa
Erregu zazu gugatik.


7
Begira zazu Ama maitea
Gu nola bizi geraden
Peligro eta tentazioa
Besterik ez degu emen
Zure anparuan artu gaitzazu
Betiko glorian. Amen.


Peligro eta tentazioa
Besterik ez degu emen
Zure anparuan artu gaitzazu
Betiko glorian. Amen. 

Audio